J Ohlsmyrens Rospiga
Junsele 2013-05-26
Bedömningen gjord av Barbro Börjesson.

Mentala egenskaper Bedömning VärdetalPoäng
I. Tillgänglighet (koeff. 15)

Bemötande av främmande människor
Öppen och tillgänglig (lätt att få kontakt med)  
3
 
Mindre tillgänglig (svarar ej på kontakttagande)X
2
 
Överdrivet tillgänglig (intensivt kontakttagande/överdrivet kontaktsökande)  
+1
 
Reserverad (Drar sig undan, osäker)  
-1
 
Aggresiv (Avvisar främmande människor med aggressivitet)  
-2
 
Lömsk (visar sociala beteenden, blir därefter aggressiv)  
-3
 
II. Kamplust, jakt (koeff. 8)

Lust att förfölja synligt byte intresse för bytet
Stor (snabbt förföljande, visar tydligt bytesintresse) 
3
 
Måttlig (snabbt förföljande, svagt bytesintresse)X
2
 
Mycket stor (hög intensitet i jakten, inget bytesintresse)  
+1
 
Liten (fullföljer jakten med dåligt intresse, nonchalerar bytet)  
-1
 
Obetydlig (dåligt intresse från start, avbryter)  
-2
 
Obefintlig, visar ej  
-3
 
III. Kamplust, social (koeff. 6)

Lust att kämpa med eller mot något/någon
Måttlig (svarar direkt & med kraft på kampinviter, lätt att kontrollera) 
3
 
Stor (svarar med kraft, bjuder även till kamp utan anledning)  
2
 
Liten (svarar kraftlöst på kampinviter, intresset kan öka efterhand)X
+1
 
Mycket stor (bjuder ofta till kamp utan anledning, svår at bryta/obehärskad)  
-1
 
Obetydlig (svår att engagera i alla kampsituationer) 
-2
 
Obefintlig (visar ej)  
-3
 
IV. Temperament (koeff. 10)

Anpassningsförmåga, nyfikenhet
Livlig (nyfiken och startsnabb) 
3
 
Mindre livlig (trögstartad, kan bli alert efter start)  
2
 
Mycket livlig (störs pga nyfikenhet ofta av omgivningen)X
+1
 
Impulsiv (störs av omgivningen, växlar aktivitet oavbrutet och planlöst)  
-1
 
Något slö (svår att starta, långsam och oengagerad)  
-2
 
Slö (ointreserad i testsitutationerna)  
-3
 
V. Skärpa (koeff. 5)

Förmåga att bli arg
Måttlig (rätt riktad aggressivitet med balans och tyngd)X
3
 
Stor (överdriven aggressivitet, visar aggr. även utan att vara hotad)  
2
 
Liten(aggressiva signaler utan tyngd) 
+1
 
Obetydlig (få aggressiva signaler i enstaka situationer)  
-1
 
Stor (överdriven aggresivitet, visar aggr. även utan att vara hotad)  
-2
 
Mycket stor (kvarstående aggressivitet då hot upphör)  
-3
 
VI. Försvarslust (koeff. 5)

Förmåga att besvara hotsignaler
Måttlig (besvarar kraftfullt, backar ej)X
3
 
Stor (besvarar kraftfullt, avvisar med attacker)  
2
 
Liten (besvarar vid några tillfällen, kan avvakta utan att ge upp)  
+1
 
Mycket stor (gör attacker även utan anledning)  
-1
 
Obetydlig (besvarar tveksamt, backar undan eller ger upp)  
-2
 
Obefintlig (visar ej)  
-3
 
VII. Nervkontstitution (koeff. 35)

Grundstressnivå, koncentrationsförmåga, avreaktionsförmåga
Nervfast (frimodig och koncentrerad, inga felbeteenden, avreagerar snabbt)  
3
 
Relativt nervfast (frimodig och koncentrerad, snabba avreaktioner, enstaka felbeteenden)  X
2
 
Nervösa tendenser (viss okoncentration och/eller sen avreaktion, flera felbeteenden kan förekomma) 
+1
 
 
Något nervös (oron ökar efter hand, bristande koncetration, genomgående långsamma avreaktioner)  
-1
 
Nervös (orolig och splittrad från start, svårt att avreagera, blockeras eller kan visa apati, eventuellt avbryter test)  
-2
 
Höggradigt nervös (mycket orolig från start, avreagerar ej, avbryter test)  
-3
 
VIII. Hårdhet (koeff. 8)

Visad social status, självständighet.
Förmåga att skapa minnesbilder
Måttligt hård (ej undergiven, självständig utan att det stör)  
3
 
Något vek (något undergiven, störs ej av sin ödmjukhet) 
2
 
Hård (störande självständig och oberoende, kan ta emot viss hjälp)  
+1
 
Vek (störs ofta av att vara undergiven och osjälvständig) X
-1
 
Mycket vek (mycket undergiven, hämmas av att vara osjälvständig och "valpig")  
-2
 
Mycket hård (mycket orolig från start, avreagerar ej, avbryter test)  
-3
 
IX. Dådkraft (koeff. 8)

Förmåga att övervinna räddsla.
Mycket stor (övervinner alla situationer utan tvekan och hjälp)  
3
 
Stor (kan behöva korta tidstillägg, övervinner snabbt utan förarstöd) 
2
 
Måttlig (övervinner med tidstillägg och utan förarstöd)  
+1
 
Liten (kräver förarstöd i de flesta situationer)  
-1
 
Obetydlig (behöver mycket förarstöd, övervinner tveksamt)X
-2
 
Obefintlig/minimal (övervinner ej trots mycket förarstöd)  
-3
 
X. Skottfasthet

Reaktion vid skottlossning.
Skottfast (reagerar ej)  
+
 
Skottfast (reaktion som försvinner)X
+
 
Berörd (reakton varje gång)  
-
 
Berörd (aktivitetsnivån ökar)  
-
 
Berörd (aktivitetsnivån sjunker)  
-
 
Skotträdd (vill fly eller avstår skott)  
-
 
Koncentration

Under & mellan testsituationerna
Mycket god (god koncentration under och mellan momenten)  
 
God (konc. vid momenten, men ibland okonc. där emellan) X
 
Godtagbar (brister då och då vid enstaka testsituationer)  
 
Något orolig (briste i koncentration vid de flesta testsituationer)  
 
Orolig (kan ej koncentrera sig trots eget intresse, kan lösa någon situation)  
 
Mycket orolig (okoncentrerad från start och under hela testet)  
 
Avreaktion

Förmåga att sänka stressnivån efter ett engagemang
Mycket snabb (löser allt direkt och självständigt)X
 
Snabb (löser allt på plats, kan behöva extra tid vid enstaka tillfällen) 
 
Något fördröjd (löser allt på plats, behöver tid/hjälp vid några situationer) 
 
Långsam (löser med mycket hjälp och/eller lång tid vid de flesta situationer)  
 
Mycket långsam (löser med mycket hjälp efter att först ha lämnat platsen)  
 
Kan ej avreagera (lämnar banan med en eller flera situationer olösta)  
 
Hund som erhållit +100 poäng samt lägst värdetalet +1 i vardera I. Tillgänglighet och VII. Nervkonstitution, -1 i V. Skärpa samt är skottfast, skall godkännas i mentaltest.Summa
Minskningstal (+ - )
Slutpoäng